Σας ενημερώνουμε για την επαναλειτουργία των αθλητικών χώρων του ΔΟΠΠΑΤ σύμφωνα με την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30.608/17.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών.

Σε όλες τις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις των παρ. 1, 2, 3 και 4 της ανωτέρω ΚΥΑ, η χρήση των εγκαταστάσεων θα γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλούς άσκησης της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής που εγκρίνονται από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. και είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Γ.Γ.Α.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες των ενδιαφερομένων σωματείων και φορέων ώστε να υπάρξει έγκαιρη προετοιμασία τους σύμφωνα με τους επιβαλλόμενους όρους.

Την Υπουργική απόφαση μπορείτε να την δείτε στο παρακάτω link:

https://www.gga.gov.gr/grafeio-tupou/deltia-tupou/2999-18-24-2020

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ