Ἀναστάσεως ἡμέρα καί
λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει
καί ἀλλήλους περιπτυξώμεθα.
Εἴπωμεν, ἀδελφοί,
καί τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς΅
συγχωρήσωμεν πάντα
τῇ Ἀναστάσει΅
καί οὕτω βοήσωμεν΅
Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν
θανάτῳ θάνατον πατήσας
καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασιν
ζωήν χαρισάμενος.
 

Σήμερα
εἶναι ἡμέρα τῆς Ἀνάστασης
ἄς λάμψουμε ἀπό χαρά
γι’ αὐτό τό πανηγύρι.
Ἀδέρφια, ἄς ἀγκαλιαστοῦμε,
κι ἄς ποῦμε σέ ὅσους μᾶς μισοῦν,
συγχωρεμένα ὅλα νά ‘ναι
γιά χάρη ταῆς Ἀνάστασης.
Κι ἀφοῦ ἔτσι κάνουμε,
τότε ἄς κράξουμε χαρούμενα
μ’ ὅλη μας τήν ψυχή.
ὁ Χριστός ἀναστήθηκε!
Μέ τό δικό Του θάνατο
νίκησε κάθε θάνατο, 
γιά τώρα καί γιά πάντα.
Καί ζωή αἰώνια χάρισε
σέ ἐκείνους, πού χρόνια τώρα 
ἀνέλπιδοι
στά μνήματα βρισκόνταν.